tunghantering

Om Sanero

Sanero AB är specialister på saneringsarbeten inom den tunga industrin och bygg- och demolerings-sektorn. Vi utför även inspektioner av ledningar med mera. Sanering genomförs bland annat genom vakuumsugning, högtrycksspolning, torrsugning, isblästring och slamsugning. I samband med en del uppdrag finfördelas och krossas materialet innan saneringen genomförs. Företaget har tillstånd för ADR-transporter och har lång erfarenhet av att hantera kundernas avfall och farliga avfall, oavsett om materialet ska till återvinning eller destruktion.

Sanero har ett mobilt reningsverk där industrivatten kan renas på plats, vilket ger mindre miljöpåverkan och kortare ledtid med högre effektivitet för kunden. Företaget genomför stora saneringar i samband med driftstopp på industrier, vilket ger bra framförhållning och möjligheter till goda förberedelser och välplanerat genomförande. Löpande under året inkommer många akuta uppdrag med kort varsel. Det ställer höga krav på flexibilitet hos drifttekniker och arbetsledare. De behöver kunna anpassa planer, scheman, resurser och personal efter nya förutsättningar, utan att riskera säkerhet, kvalitet och miljö.

Liksom många kunder prioriterar och arbetar Sanero intensivt med frågor kring säkerheten. Genom ett nära samarbete och täta arbetsmöten diskuteras och utvecklas hela tiden säkerheten på arbetsplatserna.

 

FAKTA

  • Sanero AB är ett helägt dotterbolag till Alltransportkoncernen. Företaget sysselsätter 27 fast anställda.
  • Huvudkontoret är placerat i Norrköping och verksamheten är uppdelad i två geografiska områden; Mitt och Syd.