tunghantering

Underhåll

Med ett gediget underhåll kan du minimera riskerna för omfattande saneringsarbeten. Sanero sköter underhåll av alla sorters olje- och fettavskiljare och även slutna tankar, BDT-brunnar, gödselbassänger, reningsverk, spolrännor och dagvattenbrunnar, med mera. Vi går igenom anläggningarna noggrant utför även optimerande åtgärder för att minimera riskerna för eventuella föroreningar eller läckage. Vårt fokus är alltid att ta fram en anpassad lösning för varje specifikt uppdrag och när det kommer till underhåll och sanering lämnar Sanero ingenting åt slumpen. Med effektiva och miljövänliga metoder ser vi till att underhålla dina anläggningar på ett säkert och hållbart sätt.

Sanero minimerar riskerna för haveri

Våra tjänster riktar sig främst mot den tunga industrin och bygg- respektive demoleringssektorn. Efter lång erfarenhet vet vi hur viktigt ett noga utfört underhållsarbete är. Detta för att förhindra plötsliga haverier som kan leda till giftiga avfall eller föroreningar. Våra medarbetare arbetar med säkra metoder och har ett flexibelt förhållningssätt till varje enskild arbetsplats.

För kundernas bästa

Sanero prioriterar din säkerhet före något annat och vi arbetar ständigt för att ytterligare förbättra vår verksamhet och tjänster. Vi har tillstånd för ADR-transporter och hanterar farligt avfall på ett säkert och ansvarsfullt sätt.